yamada.sailog.jp > 飯塚小学校 4

ここにある写真は、福田先生より頂きました。

Iizuka4_001
Iizuka4_002
Iizuka4_003
Iizuka4_004
Iizuka4_005
Iizuka4_006
Iizuka4_007
Iizuka4_008
Iizuka4_009
Iizuka4_010
Iizuka4_011
Iizuka4_012
Iizuka4_013
Iizuka4_014
Iizuka4_015
Iizuka4_016
Iizuka4_017
Iizuka4_018
Iizuka4_019
Iizuka4_020
Iizuka4_021
Iizuka4_022
Iizuka4_023
Iizuka4_024
Iizuka4_025
Iizuka4_026
Iizuka4_027
Iizuka4_028
Iizuka4_029
Iizuka4_030
Iizuka4_031
Iizuka4_032
Iizuka4_033
Iizuka4_034
Iizuka4_035